URL of this page: https://medlineplus.gov/languages/nepali.html

Health Information in Nepali (नेपाली)

A

Allergy

Atrial Fibrillation

 • Atrial Fibrillation
  नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

B

Blood Thinners

 • Coumadin (Warfarin)
  कौमाडिन (वारफारिन) - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Breast Cancer

 • Breast Cancer
  नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

C

Cancer

Cancer Chemotherapy

 • Nausea and Vomiting with Cancer Treatment
  क्यान्सरको उपचारमा वाकवाकी लाग्न यान्सरको उपचारमा वाकवाकी लाग्नु र वाक - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Cancer--Living with Cancer

 • Changes in Taste and Smell with Cancer Treatment
  नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Dry Mouth with Cancer Treatment
  क्यान्सर उपचारमा म यान्सर उपचारमा मुख सुख्खा हुनु - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Loss of Appetite with Cancer Treatment
  क्यान्सरको उपचारमा भोक मन यान्सरको उपचारमा भोक मन - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Mouth Care with Cancer Treatment
  क्यान्सरको उपचारमा म यान्सरको उपचारमा मुखको स्याहार - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Sore Mouth or Throat with Cancer Treatment
  क्यान्सरको उपचारमा म यान्सरको उपचारमा मुख वा घाँटीमा पीडा ीमा पीडा - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Child Safety

 • Safety with Car Seats and Booster Seats
  कार सीट र बुस र बुस सीटहरूका साथ सुरक् - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Childhood Immunization

 • Vaccines for Your Children
  नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

D

Diabetes

Diabetic Eye Problems

 • Diabetes and Eye Problems
  नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Diabetic Retinopathy
  मधुमेहसम्बन्धी रेटिनोपेथी - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Dry Mouth

 • Dry Mouth with Cancer Treatment
  क्यान्सर उपचारमा म यान्सर उपचारमा मुख सुख्खा हुनु - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

H

High Blood Pressure

 • High Blood Pressure
  नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

HIV/AIDS

 • HIV/AIDS - CD4 Count - English
  सीडी ४ गणना - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Reducing Your Sexual Risk - English
  आफ्नो एचआईभी अवस्थाको जानकार गराउने - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Signs & Symptoms - English
  एचआईभी/एड्स - संकेत र ल - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Substance Abuse - English
  एचआईभी/एड्स - लागूऔषधको प्रयोग - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Testing - English
  एचआईभी/एड्स – प - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Treatment - English
  एचआईभी/एड्स – उपचार - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Viral Load - English
  भाइरसको भार - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS – Prevention - English
  एचआईभी/एड्स – रोकथाम - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS – What is it? - English
  एचआईभी/एड्स - यो के हो ? - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • How you get HIV/AIDS - English
  एचआईभी/एड्स कसर - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media

HIV/AIDS and Infections

 • Opportunistic Infections - English
  अवसरवाद संक्रमणहरु - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media

HIV/AIDS and Pregnancy

 • Preventing the Spread of HIV - Mother-to-Child - English
  आमाबाट-बच्चामा एचआईभीको फैलावटको रोकथाम - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media

L

Living with HIV/AIDS

 • Sharing Your HIV Status - English
  आफ्नो एचआईभी अवस्थाको जानकार गराउने - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media

M

Motor Vehicle Safety

 • Safety with Car Seats and Booster Seats
  कार सीट र बुस र बुस सीटहरूका साथ सुरक् - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

P

Prenatal Care

 • Fetal Movement Count
  भ्रूणको गतिविधि निरूपण - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

R

Radiation Therapy

 • Radiation Therapy
  रेिडएशन थेरापी - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

S

Skin Cancer

 • Skin Cancer
  छालाको क्यान्सर ालाको क्यान्सर - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Swallowing Disorders

 • Swallowing Problems
  िनल्नमा समस्या - नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

T

Taste and Smell Disorders

 • Changes in Taste and Smell with Cancer Treatment
  नेपाली (Nepali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Characters not displaying correctly on this page? See language display issues.

Return to the MedlinePlus Health Information in Multiple Languages page.