URL of this page: https://medlineplus.gov/languages/nepali.html

Health Information in Nepali (नेपाली)

A

Allergy

 • Allergies
  नेपाली (Nepali)  Bilingual  PDF
  Health Information Translations

B

Blood Thinners

 • Coumadin (Warfarin)
  कौमाडिन (वारफारिन) - नेपाली (Nepali)  Bilingual  PDF
  Health Information Translations

C

Child Safety

 • Safety with Car Seats and Booster Seats
  कार सीट र बुस र बुस सीटहरूका साथ सुरक् - नेपाली (Nepali)  Bilingual  PDF
  Health Information Translations

Childhood Immunization

 • Vaccines for Your Children
  नेपाली (Nepali)  Bilingual  PDF
  Health Information Translations

H

High Blood Pressure

 • High Blood Pressure
  नेपाली (Nepali)  Bilingual  PDF
  Health Information Translations

HIV/AIDS

 • HIV/AIDS - CD4 Count - English
  सीडी ४ गणना - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Reducing Your Sexual Risk - English
  आफ्नो एचआईभी अवस्थाको जानकार गराउने - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Reducing Your Sexual Risk - English
  आफ्नो एचआईभी अवस्थाको जानकार गराउने - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Signs & Symptoms - English
  एचआईभी/एड्स - संकेत र ल - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Signs & Symptoms - English
  एचआईभी/एड्स - संकेत र ल - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Substance Abuse - English
  एचआईभी/एड्स - लागूऔषधको प्रयोग - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Substance Abuse - English
  एचआईभी/एड्स - लागूऔषधको प्रयोग - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Testing - English
  एचआईभी/एड्स – प - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Testing - English
  एचआईभी/एड्स – प - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Treatment - English
  एचआईभी/एड्स – उपचार - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Treatment - English
  एचआईभी/एड्स – उपचार - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Viral Load - English
  भाइरसको भार - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS – Prevention - English
  एचआईभी/एड्स – रोकथाम - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS – Prevention - English
  एचआईभी/एड्स – रोकथाम - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS – What is it? - English
  एचआईभी/एड्स - यो के हो ? - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS – What is it? - English
  एचआईभी/एड्स - यो के हो ? - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • How you get HIV/AIDS - English
  एचआईभी/एड्स कसर - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • How you get HIV/AIDS - English
  एचआईभी/एड्स कसर - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media

HIV/AIDS and Infections

 • Opportunistic Infections - English
  अवसरवाद संक्रमणहरु - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • Opportunistic Infections - English
  अवसरवाद संक्रमणहरु - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media

HIV/AIDS and Pregnancy

 • Preventing the Spread of HIV - Mother-to-Child - English
  आमाबाट-बच्चामा एचआईभीको फैलावटको रोकथाम - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • Preventing the Spread of HIV - Mother-to-Child - English
  आमाबाट-बच्चामा एचआईभीको फैलावटको रोकथाम - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media

L

Living with HIV/AIDS

 • Sharing Your HIV Status - English
  आफ्नो एचआईभी अवस्थाको जानकार गराउने - नेपाली (Nepali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Sharing Your HIV Status - English
  आफ्नो एचआईभी अवस्थाको जानकार गराउने - नेपाली (Nepali)  Multimedia
  Healthy Roads Media

M

Motor Vehicle Safety

 • Safety with Car Seats and Booster Seats
  कार सीट र बुस र बुस सीटहरूका साथ सुरक् - नेपाली (Nepali)  Bilingual  PDF
  Health Information Translations

P

Prenatal Care

 • Fetal Movement Count
  भ्रूणको गतिविधि निरूपण - नेपाली (Nepali)  Bilingual  PDF
  Health Information Translations

Characters not displaying correctly on this page? See language display issues.

Return to the MedlinePlus Health Information in Multiple Languages page.